Litt informasjon om helseopplysninger

Hvordan blir helseopplysningene dine behandlet?
Når du ber om helsehjelp, har helsepersonellet plikt til å registrere viktige opplysninger om deg og hjelpen du får. Det kan være opplysninger om dine symptomer, sykehistorie, helsetilstand, diagnoser, prøvesvar, medisiner og andre opplysninger som er nødvendig for å kunne gi deg riktig hjelp. Opplysningene lagres i forskjellige helseregistre som er beskrevet nedenfor.

Behandlingen av dine helseopplysninger er underlagt strenge krav til personvern. Opplysningene er taushetsbelagte og er utilgjengelige for uvedkommende, deles kun med helsearbeidere som deltar i behandlingen din. Du har rett til å innsyn i hvordan opplysningene dine blir behandlet, hvem som har hatt tilgang til dem og korrigere evt feil.

Hvis du vil se journalen din, eller ønsker å få rettet eller slettet opplysninger, tar du kontakt med oss – enten på telefon eller via e-Kontakt-melding.

Dine helseopplysningene lagres i pasientjournalen din. Vi bruker et sikkert journalsystem som heter InfoDoc Plenario. Opplysningene kan overføres hvis du bytter behandlingssted og ber om at de videresendes. På samme måte må du aktivt be om at vi skal få oversendt din journal til tidligere fastlege(r) for at vi skal få tilgang til dine tidligere helseopplysninger. I pasientjournalen registreres nødvendige opplysninger om deg og helsehjelpen du får. Journalen opprettes når du ber om helsehjelp hos oss, og den er et nødvendig redskap for å gi deg trygg og god behandling. Journalen kan bare leses av dem som behandler deg hos oss. De du evt skulle bli henvist til får vanligvis tilgang til en del opplysninger som vurderes som relevante. Helsepersonell andre steder har ikke tilgang til den. Du kan be om at den overføres til et annet sted hvis du bytter behandler.

Kjernejournalen din inneholder kritiske helseopplysninger og kan brukes av helsepersonell 
i Norge hvis du blir akutt syk. Du har mulighet til å be om å ikke bli registrert, men i utgangspunktet vil kjernejournalen hovedsakelig inneholde svært viktig helseinformasjon. Formålet med kjernejournalen er å gi helsepersonell rask tilgang til viktig informasjon om din helse dersom du skulle bli akutt syk. Kjernejournalen opprettes for alle fastboende i Norge, men du kan reservere deg mot ordningen ved å logge inn på helsenorge.no.

Reseptformidleren inneholder alle dine resepter og kan ses av helsepersonell og apotek. Når du får resept på legemidler sendes resepten elektronisk til en nasjonal database for elektroniske resepter. Reseptformidleren skal bidra til økt pasientsikkerhet gjennom tryggere legemiddelbruk, og omfatter alle resepter som er skrevet ut til deg. Det er bare helsepersonell og apotek som gir deg helsehjelp som får se dine resepter, ingen andre har rett til å se hvilke medisiner du bruker. Du kan se reseptene dine ved å logge inn på minhelse.helsenorge.no

SYSVAK er et register som inneholder alle dine vaksiner hos Folkehelseinstituttet. Helsepersonell som skal gi deg vaksiner kan slå opp i dette registeret og se hva du har fått før. Barnevaksiner og tilknyttede program registreres i SYSVAK, og du har ingen reservasjonsrett mot det. Alle andre vaksiner meldes til SYSVAK hvis du samtykker. Du kan også se dine vaksiner ved å logge inn på minhelse.helsenorge.no

For en fullstendig oversikt over norske helseregistre, se https://helsenorge.no/om-min-helse/helseregistre.

Dette er dine rettigheter
– Rett til informasjon om hvordan opplysningene dine blir behandlet
– Du har krav på å få innsyn i helse- og personopplysninger om deg og om nødvendig få forklaring på faguttrykk (vi anbefaler at du i utgangspunktet bestiller en legetime dersom du har behov for gjennomgang av din journal)
– Du kan få utlevert kopi av journalen. Du kan også se din digitale pasientjournal og innsynsloggen fra sykehus du har vært behandlet hos ved å logge inn på minhelse.helsenorge.no

Rett til å rette:
– Hvis informasjonen er feil, misvisende eller viktige opplysninger mangler, kan du be om å få rettet opplysningene. Retting skjer ved at opplysningene føres på nytt, eller ved en tilføyelse i journalen. Ta i så tilfelle kontakt med oss.

Her er en link til en side der du kan lese mer samt en informasjonsbrosjyre du kan laste ned.